Gegevensbescherming

Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring onder deze tekst.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de website-exploitant. U vindt hun contactgegevens op de bedrijfsgegevens van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld die u aan ons communiceert. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invoert.

Onze IT-systemen verzamelen automatisch andere gegevens wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. Internetbrowser, besturingssysteem of tijd van het paginabezoek). Deze gegevens worden automatisch geregistreerd zodra u deze website bezoekt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website correct wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om op elk moment kosteloos informatie te ontvangen over de oorsprong, ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om te vragen dat deze gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. U kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen via het adres in de opdruk als u nog vragen heeft over gegevensbescherming. U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

U hebt ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in bepaalde omstandigheden wordt beperkt. U vindt hierover meer informatie in de privacyverklaring onder "Recht op beperking van de verwerking".

Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. Uw surfgedrag wordt meestal anoniem geanalyseerd; het surfgedrag is niet tot u te herleiden.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. U kunt gedetailleerde informatie over deze tools en uw bezwaarmogelijkheden vinden in de volgende privacyverklaring.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

We willen erop wijzen dat datatransmissie via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang van derden.

Informatie over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor gegevensverwerking op deze website is:

Safety Doors GmbH
Ruhenhof 4
48565 Steinfurt
Germany

Telefoon: +49 2551 83 51 20
E-Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonlijke gegevens (bijv. Namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerking is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele kennisgeving per e-mail aan ons is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en directe reclame (Art. 21 AVG)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F GDPR, U HEEFT HET RECHT OM ELKAAR OM REDENEN VOOR UW SPECIALE SITUATIE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS; DIT IS OOK VAN TOEPASSING OP PROFILEREN OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RELEVANTE RECHTSGROND WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS ONLEENDS AAN DEZE GEGEVENSBESCHERMINGVERKLARING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WE UW PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WE DWINGENDE LEGITIEME REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OPHEFFEN, OF VOOR DE VESTIGING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN JURIDISCHE CLAIMS ONDER ART. 21 (1) AVG).

ALS UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT OM RECHTSTREEKS RECLAME TE GEBRUIKEN, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJD TE BEZWAAR TE MAKEN OM UW PERSOONSGEGEVENS TE VERWERKEN VOOR DERGELIJKE RECLAME; DIT IS OOK VAN TOEPASSING OP PROFILEREN, VOOR ZOVER HET VERBONDEN IS MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME (VERPLICHTING ONDER ART. 21 (2) AVG).

Recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de AVG heeft de betrokkene het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van zijn gewone verblijfplaats, zijn werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht om een ​​klacht in te dienen doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht om gegevens te laten verwerken die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract dat aan u of aan een derde wordt overgedragen in een gemeenschappelijk, machineleesbaar formaat. Als u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon vraagt, vindt dit alleen plaats als dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als website-exploitant stuurt, gebruikt deze pagina SSL- of TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http: //" in "https: //" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons verstrekt niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u het recht om gratis informatie te verkrijgen over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en ontvanger en het doel van gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te laten corrigeren of verwijderen. U kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen via het adres in de bedrijfsgegevens als u nog vragen heeft over persoonlijke gegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek hebt u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig gebeurd is/gebeurt, kunt u de beperking van de gegevensverwerking aanvragen in plaats van de verwijdering.
  • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt deze nodig om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te laten gelden, hebt u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt in plaats van verwijderd.
  • Als u bezwaar hebt gemaakt in overeenstemming met artikel 21, lid 1 AVG, moeten uw en onze belangen worden afgewogen. Zolang het niet duidelijk is wiens belangen zwaarder wegen dan de rechten, hebt u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, kunnen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verkregen met uw toestemming of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van belangrijk openbaar belang te beschermen de Europese Unie of een lidstaat.

3. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw apparaat niet beschadigen. Ze worden ofwel tijdelijk op uw apparaat opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies). Sessiecookies worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze zelf verwijdert of een automatische oplossing door uw webbrowser.

In sommige gevallen kunnen cookies van derden ook op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Hiermee kunnen wij of u bepaalde services van het externe bedrijf gebruiken (bijvoorbeeld cookies voor het verwerken van betalingsservices).

Cookies hebben verschillende functies. Talloze cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u nodig hebt (bijv. Winkelwagenfunctie) worden ingesteld op basis van artikel 6, lid 1, lit. f GDPR opgeslagen. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als om een ​​overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. een GDPR; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies activeren wanneer de browser wordt gesloten. Als cookies zijn gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Voor zover cookies van externe bedrijven of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u hierover afzonderlijk informeren in het kader van deze privacyverklaring en, indien nodig, om toestemming vragen.

Serverlogfiles

De aanbieder van de website verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browsertype en -versie
  • Besturingssysteem gebruikt
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijd van het serververzoek
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van artikel 6, lid 1, lit. f AVG. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen voor het verwerken van de vraag en in het geval van vervolgvragen. We zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, lit. b AVG, als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte vragen (artikel 6, lid 1, AVG) of op uw toestemming (artikel 6, lid 1, AVG), indien dit werd gevraagd.

De gegevens die u ons via contactverzoeken stuurt, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - met name wettelijke bewaartermijnen - blijven ongewijzigd.

Verzoek per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, verzoek), opgeslagen en verwerkt door ons voor het verwerken van uw verzoek. We zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, lit. b AVG, als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6, lid 1 a) AVG) en / of op onze legitieme belangen (art. 6, lid 1 letter f AVG), aangezien we een legitiem belang hebben bij de effectieve verwerking van de vragen aan ons gericht..

De gegevens die u ons via contactverzoeken stuurt, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - met name wettelijke bewaartermijnen - blijven ongewijzigd.

4. Analysetools en advertenties

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgedragen naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analyse-tool zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f AVG. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Als om een ​​overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. een GDPR; de toestemming is altijd

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere ondertekenende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Het volledige IP-adres wordt alleen overgedragen naar een Google-server in de VS en daar in uitzonderlijke gevallen afgekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Browser plugin

U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; We wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en installeer: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in Google Analytics in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingscontract met Google gesloten en implementeren de strikte vereisten van de Duitse autoriteiten voor gegevensbescherming volledig wanneer we Google Analytics gebruiken.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de "demografische kenmerken" -functie van Google Analytics. Hiermee kunnen rapporten worden gemaakt die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de website. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van externe providers. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. U kunt deze functie op elk gewenst moment deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals weergegeven in het punt "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

Bewaartijd

Gegevens opgeslagen op Google op gebruikers- en evenementniveau die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikersnamen (bv. gebruikers-ID) of advertentie-ID's (bv. DoubleClick-cookies, Android-advertentie-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Zie voor meer informatie de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=nl

5. Nieuwsbrief

Nieuwsbrief gegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Er worden geen verdere gegevens verzameld, of alleen op vrijwillige basis. We gebruiken deze gegevens alleen om de gevraagde informatie te verzenden en niet door te geven aan derden.

De gegevens die zijn ingevoerd in het registratieformulier voor de nieuwsbrief worden alleen verwerkt op basis van uw toestemming (Art. 6 Par. 1 lit. a GDPR). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de link "afmelden" in de nieuwsbrief. De wettigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die door ons worden opgeslagen om u te abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons of de nieuwsbriefserviceprovider opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die we voor andere doeleinden hebben opgeslagen, blijven onaangetast.

Nadat u zich heeft afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres worden opgeslagen in een zwarte lijst bij ons of de nieuwsbriefserviceprovider om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet gecombineerd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang in overeenstemming met de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van artikel 6 (1) (f) AVG). De opslag op de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan onze legitieme belangen.

6. Plug-ins en hulpmiddelen

Google Web Fonts

Deze pagina maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen van Google voor de uniforme weergave van lettertypen. De Google-lettertypen worden lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met Google-servers.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=de.

Google Maps (met toestemming)

Deze website maakt gebruik van de Google Maps-kaartservice via een API. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de gegevensbescherming op deze website te garanderen, is Google Maps gedeactiveerd wanneer u deze website voor het eerst bezoekt. Een directe verbinding met de Google-servers wordt alleen tot stand gebracht als u Google Maps zelf activeert (toestemming volgens art. 6, lid 1, lit. een AVG). Dit voorkomt dat uw gegevens worden overgedragen naar Google de eerste keer dat u de pagina opent.

Na activering slaat Google Maps uw IP-adres op. Dit wordt dan meestal overgebracht naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht na het activeren van Google Maps.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in Google Analytics in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Google reCAPTCHA

We gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op deze website. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

ReCAPTCHA is bedoeld om te controleren of de gegevensinvoer op deze website (bijvoorbeeld in een contactformulier) wordt uitgevoerd door een mens of door een geautomatiseerd programma. Hiertoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijdsduur dat de websitebezoeker op de website blijft of muisbewegingen door de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse zijn verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Websitebezoekers worden niet geadviseerd dat er een analyse plaatsvindt.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f AVG. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn webaanbiedingen tegen misbruik van geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Als om een ​​overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. een GDPR; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over Google reCAPTCHA is te vinden in de gegevensbeschermingsregels van Google en de gebruiksvoorwaarden van Google op de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=de en https://policies.google.com/terms?hl=nl.

7. Eigen diensten

Omgaan met gegevens van aanvragers

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te soliciteren (bijvoorbeeld per e-mail, post of via het online aanvraagformulier). Hieronder zullen we u informeren over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonlijke gegevens die tijdens het sollicitatieproces zijn verzameld. Wij verzekeren dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens plaatsvindt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en u.

Reikwijdte en doel van gegevensverzameling

Als u ons een sollicitatie stuurt, zullen wij uw bijbehorende persoonlijke gegevens (bijv. Contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen in het kader van sollicitatiegesprekken, enz.) verwerken, voor zover dit nodig is om te beslissen over het aangaan van een arbeidsrelatie. De wettelijke basis hiervoor is § 26 BDSG-nieuw naar Duits recht (opening van een arbeidsrelatie), artikel 6, lid 1, lit. b AVG (algemene contractinitiatie) en - als u uw toestemming hebt gegeven - artikel 6, lid 1, lit. een GDPR. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Uw persoonlijke gegevens worden alleen binnen ons bedrijf doorgegeven aan mensen die betrokken zijn bij de verwerking van uw aanvraag.

Als de aanvraag slaagt, worden de gegevens die u indient, verwerkt op basis van § 26 BDSG-nieuw en artikel 6, lid. b AVG opgeslagen in onze gegevensverwerkingssystemen voor het uitvoeren van de arbeidsrelatie.

Bewaartermijn van de gegevens

Als we geen vacature voor u kunnen maken, u een vacature weigert of uw sollicitatie intrekt, behouden we ons het recht voor om de door u verstrekte gegevens op te slaan op basis van onze legitieme belangen (art. 6, lid 1, letter f AVG) gedurende maximaal 6 maanden. bij ons te houden vanaf het einde van het aanvraagproces (afwijzing of intrekking van de aanvraag). De gegevens worden vervolgens verwijderd en de fysieke applicatiedocumenten worden vernietigd. De opslag dient met name voor verificatiedoeleinden in geval van een juridisch geschil. Als blijkt dat de gegevens vereist zijn nadat de periode van 6 maanden is verstreken (bijvoorbeeld vanwege een dreigend of hangend juridisch geschil), vindt verwijdering alleen plaats als het doel voor verdere opslag niet langer van toepassing is.

Langere opslag kan ook plaatsvinden als u de juiste toestemming hebt gegeven (Art. 6 Par. 1 lit. a GDPR) of als er wettelijke bewaarverplichtingen zijn om verwijdering te voorkomen.


SAFETY DOORS GMBH

Safety Doors GmbH is een softwaredistributiebedrijf. Met Safety² verkopen we één van de toonaangevende modulaire EHS-software voor arbeidsveiligheid.

CONTACT

Ruhenhof 4 
48565 Steinfurt
Germany 

Tel.: +49 2551 83 51 20 
Fax: +49 2551 83 51 95 
E-Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

OPENINGSTIJDEN

Maandag: 9.00 - 17.00 uur
Dinsdag: 9.00 - 17.00 uur
Woensdag: 9.00 - 17.00 uur
Donderdag: 9.00 - 17.00 uur
Vrijdag: 9.00 - 17.00 uur
Zaterdag: Gesloten
Zondag: Gesloten

Copyright © 2020 Safety Doors GmbH

Wij gebruiken cookies

We gebruiken cookies op onze website. Sommigen van hen zijn essentieel voor de werking van de site, terwijl anderen helpen om deze website en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf beslissen of u cookies wilt toestaan. Houd er rekening mee dat in geval van een weigering het niet mogelijk is dat alle functionaliteiten van de site beschikbaar zijn.