Ochrona danych

Twoje dane osobowe będą traktowane jako poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszym oświadczeniem o ochronie danych

1. Ochrona danych w skrócie

Uwagi ogólne

Poniższe uwagi przedstawiają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz tę stronę. Dane osobowe to wszystkie dane, z którymi można się osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych wymienionym poniżej.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest prowadzone przez operatora strony. Jego dane kontaktowe znajdują się w stopce redakcyjnej tej strony.

Jak gromadzimy Państwa dane?

Państwa dane są zbierane w momencie ich przekazania nam. Mogą to być np. dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Pozostałe dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wywołania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na tę stronę.

Do czego używamy twoich danych?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia, że strona jest dostarczana bez błędów. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

Użytkownik ma prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych w dowolnym momencie. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Mają Państwo również prawo, w pewnych okolicznościach, zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności w części "Prawo do ograniczenia przetwarzania danych".

Narzędzia do analizy i narzędzia stron trzecich

Kiedy odwiedzasz tę stronę, Twoje zachowanie podczas surfowania może być ocenione statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie oraz tzw. programów analitycznych. Analiza Twojego zachowania podczas surfowania jest zazwyczaj anonimowa; nie można jej prześledzić wstecz.

Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie korzystając z niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na temat tych narzędzi i możliwości rezygnacji z nich można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie prywatności.

2. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktowane są przez nas poufnie i zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, z którymi można się osobiście zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu jest to robione.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. przy komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki bezpieczeństwa. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga na temat organu odpowiedzialnego

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Safety Doors GmbH
Ruhenhof 4
48565 Steinfurt
Germany

Telefon: +49 2551 83 51 20
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administrator danych jest osobą fizyczną lub prawną, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie Państwa zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. Wcześniejszą zgodę można cofnąć w dowolnym momencie. Do tego celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych prowadzonego do momentu cofnięcia.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz do bezpośredniej reklamy (art. 21 UDT)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE SZTUKI. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F DSGVO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W KAŻDEJ CHWILI SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z POWODÓW WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI, W TYM PROFILOWANIU NA PODSTAWIE NINIEJSZYCH PRZEPISÓW. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE PRYWATNOŚCI. W PRZYPADKU PAŃSTWA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE UDOWODNIĆ, ŻE ISTNIEJĄ ISTOTNE POWODY PRZETWARZANIA, KTÓRE ZASŁUGUJĄ NA OCHRONĘ I KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD PAŃSTWA INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI, LUB JEŻELI PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 DSGVO).

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W KAŻDEJ CHWILI SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEGO MARKETINGU, W TYM PROFILOWANIU, O ILE JEST ONO POWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM. W PRZYPADKU SPRZECIWU DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ NASTĘPNIE WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 DSGVO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia DSGVO zainteresowani mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca, w którym popełniono zarzucane naruszenie. Niniejsze prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobie trzeciej we wspólnym, maszynowym formacie. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej odpowiedzialnej stronie, będzie to miało miejsce tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operator strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu blokady w linii przeglądarki.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i uprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo prawo do bezpłatnego uzyskania w każdej chwili informacji na temat przechowywanych przez Państwa danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do ich korekty lub usunięcia. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu można się z nami skontaktować w każdej chwili pod adresem podanym w nadruku. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  • W przypadku zakwestionowania dokładności przechowywanych u nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu na ich weryfikację. Na czas trwania przeglądu, mają Państwo prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych było/jest niezgodne z prawem, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale potrzebujecie ich Państwo do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, macie Państwo prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych zamiast je usuwać.
  • Jeżeli złożył Pan/Pani sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 DSGVO, należy zachować równowagę między Pana/Pani interesami a naszymi. Dopóki nie zostanie jeszcze ustalone, czyje interesy przeważają nad interesami obu stron, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - poza ich przechowywaniem - mogą być przetwarzane wyłącznie za jego zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej bądź ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Cookies

Nasze strony internetowe używają tak zwanych "cookies". Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi i nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia końcowego. Są one albo przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (session cookies) albo na stałe (permanent cookies) w urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Trwałe pliki cookie są zapisywane w urządzeniu końcowym do momentu ich samodzielnego usunięcia przez użytkownika lub do momentu automatycznego usunięcia ich przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach pliki cookie firm trzecich mogą być również zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika po wejściu na naszą stronę (cookies firm trzecich). Umożliwiają one nam lub Państwu korzystanie z niektórych usług firm trzecich (np. cookies do przetwarzania usług płatniczych).

Ciasteczka mają różne funkcje. Liczne pliki cookie są technicznie niezbędne, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka zakupów lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie są wykorzystywane do oceny zachowań użytkowników lub wyświetlania reklam.

Ciasteczka, które są wymagane do procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, o które Państwo prosili (np. funkcja koszyka), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie ciasteczek), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili cofnąć.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby był informowany o ustawieniach cookies i zezwalać na cookies tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczyć akceptację cookies w niektórych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie cookies przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli wyłączysz obsługę plików cookie, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

O ile cookies są wykorzystywane przez firmy trzecie lub do celów analizy, poinformujemy Państwa o tym oddzielnie w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych i w razie potrzeby poprosimy o Państwa zgodę.

Server-Log-Pliki

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach logów serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do nas. Te są:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Zastosowany system operacyjny
  • URL Odsyłacza
  • Nazwa hosta komputera dostępowego
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu muszą być rejestrowane pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

W przypadku wysłania do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam Państwo podają, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, o ile Państwa żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest konieczne do wykonania środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), pod warunkiem że o to wnioskowano.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, gdy poproszą nas Państwo o ich usunięcie, cofnięcie zgody na ich przechowywanie lub do czasu, gdy cel, dla którego były przechowywane, przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu Państwa wniosku). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy zatrzymania - pozostają nienaruszone.

Zapytanie pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie wraz z wszystkimi danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Państwa zapytania. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, o ile Państwa żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest konieczne do wykonania środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO) i/lub na naszym uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas wniosków.

Dane przesłane do nas przez Państwa na prośbę o kontakt pozostaną u nas do czasu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, cofnięcia zgody na ich przechowywanie lub do czasu, gdy cel, dla którego były przechowywane, przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu Państwa prośby). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy zatrzymania - pozostają nienaruszone.

4. Narzędzia analizy i reklamy

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji serwisu analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics używa tak zwanych "cookies". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Przechowywanie plików cookie Google Analytics i korzystanie z tego narzędzia analizy oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie ciasteczek), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę tę można w każdej chwili odwołać.

Anonimizacja IP

Aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP na tej stronie. W wyniku tego adres IP użytkownika jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przekazany do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywał te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia dalszych usług na rzecz operatora strony internetowej w związku z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Plugin do przeglądarki

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony. Mogą Państwo również uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz zapobiec zbieraniu danych przez Google Analytics, klikając na następujący link Plik cookie z opcją "opt-out" zostanie ustawiony w celu uniemożliwienia zbierania informacji o przyszłych wizytach na tej stronie: Wyłączyć Google Analytics

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników w Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Realizacja zamówień

Zawarliśmy umowę z firmą Google na przetwarzanie zamówień i w pełni realizujemy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Charakterystyka demograficzna w Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji "funkcje demograficzne" Google Analytics. Pozwala nam to na generowanie raportów, które zawierają informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklam Google opartych na zainteresowaniach, jak również z danych osób trzecich. Dane te nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć tę funkcję w ustawieniach ogłoszeń na swoim koncie Google lub ogólnie zakazać Google Analytics gromadzenia jego danych, jak opisano w sekcji "Rezygnacja z gromadzenia danych".

Okres przechowywania

Dane o użytkownikach i zdarzeniach przechowywane przez Google, które są powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. ID użytkownika) lub identyfikatorami reklamowymi (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator reklamowy Android), są anonimizowane lub usuwane po 14 miesiącach. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym linku: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

5. Biuletyn

Dane z biuletynu

Jeśli chcesz otrzymywać oferowany na stronie internetowej biuletyn informacyjny, potrzebujemy od Ciebie adres e-mail oraz informacje, które pozwolą nam sprawdzić, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyrażasz zgodę na otrzymywanie biuletynu. Dalsze dane nie będą gromadzone lub będą gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych wyłącznie do przesyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Dane podane w formularzu rejestracyjnym newslettera będą przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i jego wykorzystanie do wysyłania newslettera, np. klikając na link "wypisz się" w newsletterze. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Dane, które przekażą nam Państwo w celu zapisania się na newsletter, będą przechowywane przez nas lub dostawcę usług newsletter do momentu wypisania się z newslettera i usunięcia z listy dystrybucyjnej newslettera po jego anulowaniu. Dane przechowywane przez nas w innych celach pozostają nienaruszone.

Po usunięciu użytkownika z listy dystrybucyjnej newslettera, jego adres e-mail może zostać przez nas lub dostawcę newslettera zapisany na czarnej liście, aby zapobiec wysyłce w przyszłości. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane wyłącznie do tego celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Państwa interesom, jak i naszym interesom w przestrzeganiu wymogów prawnych przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli Twoje interesy przeważają nad naszymi uzasadnionymi interesami.

6.Wtyki i narzędzia

Google Web Fonts

Strona ta używa tzw. czcionek internetowych, które są dostarczane przez Google, do jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google Fonts są instalowane lokalnie. Nie ma żadnego połączenia z serwerami Google.

Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps (za zgodą)

Ta witryna korzysta z serwisu map Google Maps za pośrednictwem API. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby zapewnić prywatność tej strony, Google Maps jest wyłączona przy pierwszym wejściu na stronę. Bezpośrednie połączenie z serwerami Google zostaje nawiązane tylko wtedy, gdy użytkownik sam aktywuje Mapy Google (zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zapobiega to przekazywaniu Twoich danych do Google już przy pierwszym wejściu na stronę.

Po aktywacji, Google Maps zapisze Twój adres IP. Następnie jest ona zazwyczaj przenoszona na serwer Google w USA i tam przechowywana. Dostawca tej strony nie ma żadnego wpływu na ten transfer danych po aktywacji Google Maps.

Więcej informacji o tym, jak obchodzimy się z danymi użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google reCAPTCHA

Na tej stronie internetowej używamy "Google reCAPTCHA" (dalej "reCAPTCHA"). Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane wprowadzane na tej stronie internetowej (np. w formularzu kontaktowym) są wykonywane przez człowieka, czy przez program automatyczny. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej stronę internetową na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie w momencie, gdy odwiedzający stronę wejdzie na nią. Do celów analizy, reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas spędzony na stronie internetowej lub ruchy myszy dokonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA przebiegają całkowicie w tle. Odwiedzający stronę internetową nie są powiadamiani o przeprowadzanej analizie.

Przechowywanie i analiza danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami zautomatyzowanego szpiegowania i spamem. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie ciasteczek), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili cofnąć.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA można znaleźć w Polityce prywatności Google oraz w Warunkach użytkowania Google pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=de oraz https://policies.google.com/terms?hl=de.

7. Usługi własne

Postępowanie z danymi wnioskodawcy

Oferujemy Państwu możliwość ubiegania się o pracę u nas (np. pocztą elektroniczną, listownie lub za pomocą formularza zgłoszeniowego online). Poniżej informujemy Państwa o zakresie, celu i sposobie wykorzystania Państwa danych osobowych zgromadzonych podczas procesu aplikacyjnego. Zapewniamy Państwa, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych będzie zgodne z obowiązującym prawem o ochronie danych i wszystkimi innymi przepisami prawa oraz że Państwa dane będą traktowane w sposób ściśle poufny.

Zakres i cel gromadzenia danych

W przypadku przesłania przez Państwa aplikacji przetwarzamy związane z nią dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki z rozmów kwalifikacyjnych itp.) w zakresie niezbędnym do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawę prawną stanowi § 26 BDSG-neu prawa niemieckiego (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (nawiązanie ogólnego stosunku pracy) oraz - jeśli wyrazili Państwo zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili. W naszej firmie Państwa dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom zaangażowanym w przetwarzanie Państwa zgłoszenia.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, przekazane przez Państwa dane zostaną zapisane w naszych systemach przetwarzania danych na podstawie § 26 BDSG-neu i art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO w celu realizacji stosunku pracy.

Okres przechowywania danych

Jeśli nie będziemy w stanie przedstawić Państwu oferty pracy, odrzucić jej lub wycofać, zastrzegamy sobie prawo do zachowania danych, które Państwo u nas złożyli, przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procedury aplikacyjnej (odrzucenie lub wycofanie aplikacji) ze względu na nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). Dane te zostaną następnie usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zniszczone. Składowanie służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeżeli jest oczywiste, że dane będą wymagane po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu zbliżającego się lub trwającego sporu prawnego), dane nie zostaną usunięte, dopóki cel ich dalszego przechowywania nie wygaśnie.

Dłuższy okres przechowywania może również mieć miejsce, jeżeli wyrazili Państwo zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO) lub jeżeli prawne obowiązki przechowywania uniemożliwiają usunięcie.


SAFETY DOORS GMBH

Safety Doors GmbH jest firmą zajmującą się dystrybucją oprogramowania. Z Safety² sprzedajemy jedno z wiodących modułowych programów Bezpieczeństwai higieny pracy.

KONTAKT

Ruhenhof 4
48565 Steinfurt
Germany

Tel.: +49 2551 83 51 20
Fax: +49 2551 83 51 95 
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

GODZINY OTWARCIA

Poniedziełk: 09:00 - 17:00
Wtorek: 09:00 - 17:00
Środa: 09:00 - 17:00
Czwartek: 09:00 - 17:00
Piątek: 09:00 - 17:00
Sobota: Zamknięte
Niedziela: Zamknięte

Copyright © 2020 Safety Doors GmbH

Używamy plików cookie

Używamy plików cookie na naszej stronie internetowej. Niektóre z nich są niezbędne do działania witryny, a inne pomagają poprawić tę witrynę i poprawić komfort użytkowania (śledzące pliki cookie). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.